M E M B E R

Faculty in KamLAND

Kunio Inoue

RCNS Director, Professor
  inoue(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: Message

Yasuhiro Kishimoto

Professor
  kisimoto(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Koga Masayuki

Associate Professor
  koga(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Itaru Shimizu

Associate Professor
  shimizu(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Tadao Mitsui

Associate Professor
  mitsui(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW
Web link: Homepage

Koji Ishidoshiro

Associate Professor
  koji(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW
Web link: Homepage

Haruo Ikeda

Assistant Professor
  ikeda(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Hiroko Watanabe

Assistant Professor
  hiroko(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Kouichi Ichimura

Assistant Professor
  ichimura(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Hideyoshi Ozaki

Assistant Professor
  ozaki(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Azusa Gando

Project Assistant Professor (Research)
  azusa(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Sei Ieki

Project Assistant Professor (Research)
  ieki(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Jyunpei Shirai

Academic Fellow
  shirai(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Kyoko Tamae

Academic Fellow
  tamae(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Takahiko Hachiya

Academic Fellow
  takahiko(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Yuto Kamei

Visiting Researcher
  yuto(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Atsuto Suzuki

Emeritus Professor
of Tohoku University

 
Project: KamLAND

Graduate Students in KamLAND

Seisho Abe

D   3
  seisho(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Nanami Kawada

D   3
  kawada(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Haruhiko Miyake

D   3
  miyake(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Kazumi Hata

D   3
  hata(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Rikuo Nakamura

D   2
  rikuo(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Kensuke Shiraishi

D   1
  shiraishi(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Taichi Sakai

D   1
  sakai(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Minori Eizuka

M   2
  minori(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Maho Kurasawa

M   2
  kurasawa(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Takeshi Nakahata

M   2
  nakahata(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Link: INTERVIEW

Sawako Futagi

M   2
  futagi(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

INTERVIEW

Ryunosuke Shoji

M   1
  ryunosuke(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Rika Nakajima

M   1
  rika(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Jun Nakane

M   1
  jun-n(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Ryo Nakamura

M   1
  nakamura1458(at)
  awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Kazuho Watanabe

M   1
  kazuho56(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: KamLAND

Shun Goto

M   1
  shun(at)awa.tohoku.ac.jp
Project:KamLAND

Daiki Morita

M   1
  morita(at)awa.tohoku.ac.jp
Project:KamLAND

Faculty in DoubleChooz/JSNS2

Fumihiko Suekane

Professor
  suekane(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: JSNS2

Link: Homepage

Graduate Students in DoubleChooz/JSNS2

Taku Dodo

D   1
  dodo(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: JSNS2

Link: INTERVIEW

Takahito Tokuraku

M   2
  tokuraku(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: JSNS2

Link: INTERVIEW

Naoyuki Kadota

M   1
  naoyuki(at)awa.tohoku.ac.jp
Project: JSNS2

Short-stay・Others

Undergraduate Students

Takuto Araki

B   4

Tomohiro Eda

B   4

Keita Saito

B   4

Kentaro Chiba

B   4

Atsuya Furuto

B   4

Yuya Matsumoto

B   4

Staff

Kenichi Nemoto

Technical Staff
Link: INTERVIEW

Takashi Suzuki

Technical Staff
Link: INTERVIEW

Tatsuya Yamada

Technical Staff

Eiichi Mitobe

Administrative Staff

Yuri Ando

Administrative Staff

Akemi Otsuka

Administrative Staff

Miki Kikuchi

Administrative Staff

Masuko Shiratori

Janitor